Regionalní zpravodajský portál prostějovska.

tiskPoplatky za odpady jsou stejné

Poplatky za odpady jsou stejné
10.02.2020 06:53

Finanční odbor Magistrátu města Prostějova sděluje všem poplatníkům, že na rok 2020 je sazba místního poplatku za komunální odpad ve výši 600 Kč a splatnost poplatku je 30. 6. 2020. Výše poplatku v roce 2020 již osmým rokem zůstává na stejné výši. V rámci okresních měst v Olomouckém kraji je v Prostějově poplatek za komunální odpad na nejnižší úrovni.

I nadále platí úleva od poplatku ve výši 108 Kč pro poplatníka, který v příslušném kalendářním roce dovrší 65 a více let věku, tzn., že tento poplatník zaplatí v roce 2020 částku 492 Kč (úleva vzniká automaticky, není podmíněna ohlašovací povinností).

Poplatek za rok 2020 má povinnost platit fyzická osoba, která:

1. má v obci pobyt (občané ČR i cizinci);

2. má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba (dále jen „poplatník"), a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu či rodinném domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Osvobození a úlevy od poplatku na rok 2020

Od poplatku je osvobozena fyzická osoba přihlášená v obci, která je:

• umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy;

• umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého;

• umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

Důkazem tohoto tvrzení je potvrzení o délce pobytu v daném zařízení.

Od poplatku se dále osvobozuje:

• poplatník narozený v příslušném kalendářním roce (toto osvobození vzniká automaticky, není podmíněno ohlašovací povinností);

• poplatník po dobu pobytu v jiné obci na území České republiky, za předpokladu, že v této obci platí poplatek nebo úhradu podle jiného právního předpisu (tzn. je vybírán jinak, než z trvalého pobytu a z titulu vlastnictví domu, bytu a rekreačního objektu bez trvalého pobytu). Důkazem tohoto tvrzení je např. nájemní smlouva, v níž je platba za odpad za danou osobu obsažena, doklad o úhradě poplatku v dané obci za příslušné období;

• poplatník po dobu výkonu trestu odnětí svobody nebo pobytu ve vyšetřovací vazbě. Důkazem tohoto tvrzení je potvrzení o délce pobytu v daném zařízení;

• poplatník po dobu pobytu v azylovém domě, v léčebně dlouhodobě nemocných. Důkazem tohoto tvrzení je potvrzení o délce pobytu v daném zařízení;

• poplatník po dobu pobytu v ubytovacím zařízení nacházejícím se na území města Prostějova, za předpokladu, že hradí náklady za svoz odpadů ubytovatel. Toto tvrzení musí být uvedeno ve smlouvě o ubytování nebo v potvrzení o délce pobytu v daném zařízení;

• poplatník, který je umístěn ve zdravotnických zařízeních (zejména v nemocnicích nebo v jiných prostorách určených pro poskytování zdravotních služeb) a to nepřetržitě déle než 3 měsíce. Důkazem tohoto tvrzení je např. potvrzení o délce pobytu v nemocnici nebo v jiných prostorách určených pro poskytování zdravotních služeb;

• poplatník, který je třetím a dalším dítětem ve věku do 16 let (včetně) žijícím ve společné domácnosti alespoň s jedním dalším poplatníkem, který má trvalý pobyt ve městě Prostějově. Nárok na osvobození je podmíněn bezdlužností osvobozovaného dítěte a jeho zákonného zástupce na místních poplatcích vůči městu Prostějovu ke dni 1. 7. příslušného kalendářního roku;

• poplatník, který pobývá v příslušném kalendářním roce nepřetržitě nejméně 9 měsíců mimo území České republiky. Důkazem tohoto tvrzení je např. průkaz zahraničního zdravotního pojištění – platný v rámci EU, zahraniční průkaz totožnosti, povolení k pobytu v dané zemi, potvrzení tamního úřadu o délce pobytu v zahraničí, pracovní smlouva, potvrzení o odhlášení ze zdravotního pojištění v ČR z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí, vízum, potvrzení o studiu, potvrzení o docházce do školy, školky, nájemní smlouva, apod. Důkazy musí osvědčovat pobyt v zahraničí v délce nejméně 9 měsíců (nepřetržitě) v příslušném kalendářním roce;

• poplatník, který je vlastníkem nebo spoluvlastníkem stavby určené k individuální rekreaci, nacházející se na území města Prostějova a současně je tento poplatník hlášen k pobytu ve městě Prostějově – toto osvobození vzniká automaticky, není podmíněno ohlašovací povinností.

Oznámení nároku na osvobození může správci poplatku podat poplatník (v případě jeho nezletilosti jeho zákonný zástupce, v případě omezení svéprávnosti jeho ustanovený opatrovník, případně osoba zmocněná plnou mocí).

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nejpozději do 31. 12. 2020, nárok na osvobození od tohoto poplatku zaniká. (red)

Foto: ber


Zpět facebook sdílet na FACEBOOKU

Vážení čtenáři, pokud váš vzkaz obsahuje velmi ostrou kritiku
nebo dokonce obvinění z protiprávního jednání konkrétních
osob nebo organizací, je nezbytné, abyste na sebe uvedli
aspoň jeden platný kontakt (výhradně pro potřeby redakce).
Napomůžete tím zveřejnění.

Jméno:
E-mail:
Komentář:
 

kod

     
 
Napsali jste nám

Potřebují se zbavit starého harampádí, kartonových krabic či jiného nepořádku? Není nic jednoduššího, než vše vyhodit u kontejnerů na separovaný odpad. A možná mají ještě prima pocit, že vlastně třídí! Co na tom, že jejich nepořádek musí někdo jiný uklidit...

Poblíž křižovatky Rumunské a Krokovy ulice někdo vyhodil do kontejneru na papír velkou prázdnou krabici, která kontejner celý zaplnila, několik dalších pak rozmístil na chodník kolem. Po dvou dnech, zcela podle pravidla, že kde je malá hromada nepořádku, hned do ní někdo něco přidá, sem přibyla stará vyhozená sedačka, hromádka bioodpadu a dvě pneumatiky. Tak máme hezký výhled z okna. Vždycky mě to docela vytočí, protože já s každou maličkostí letím do sběrného dvora. Myslíte, že se někdy naučíme udržovat prostředí kolem sebe hezké?

O. N.

Když nic jiného, upozorní vás na to vrčení techniky. V okolí Mozartovy ulice a v Rumunské nedávno ořezali stromy a v těchto dnech pracovníci firmy ASA likvidují větve pomocí štěpkovačky. Chvilka hluku, a následně je všude kolem pořádek.

Blanka S. 

Kácení stromů vždy vzbuzuje pozornost obyvatel a většinou i negativní reakce. Stejně tomu bylo v minulých dnech, kdy musely být kvůli kanalizaci vykáceny naprosto zdravé a vzrostlé lípy v Komenského ulici. Podle sdělení mluvčí radnice Jany Gáborové zde budou vysázeny opět lípy velkolisté a půjde o stromy, které budou mít ve výšce 1,3 metru obvod kmene minimálně 18 centimetrů.

„Je to sice velmi krásné, ale takové mladé stromky s malou korunou nemohou ve městě nahradit vzrostlé a velké koruny s množstvím zelených listů. Prostějov patří mezi velmi prašná města a kácení vzrostlé zeleně zdejšímu ovzduší určitě neprospívá. Mám pocit, že v poslední době šlo k zemi mnoho velkých stromů,“ napsala jedna z našich čtenářek. Co si o tom myslíte vy?  

zobrazit všechny
Řádková inzerce