Regionalní zpravodajský portál prostějovska.

iProstejov.cz – Online objednávka inzerce

Svou inzercí podpoříte nezávislé regionální zpravodajství!

Inzertní plochy v přehledu článků Inzertní plochy v detailu článku
inzerce inzerce

 

 

Ceník inzerce platný od 1. dubna 2014

Typ inzerátu Velikost
inzerátu (pix)
Umístění Cena / týden
Cena / měsíc
LeaderBoard 745 x 100 Home Page 1 200 Kč   4 000 Kč
Button 3 220 x 100 Home Page    500 Kč   1 500 Kč
SkyScraper 2 160 x 600 Editorial Page    700 Kč   2 500 Kč
Square 1 250 x 250 Home Page    700 Kč   2 500 Kč
FullBanner 1 468 x 60 Home Page    500 Kč   1 500 Kč
SquareButton 125 x 125 Home Page    200 Kč      500 Kč
FullBanner 2 468 x 60 Editorial Page    200 Kč      500 Kč
SquareButton 2 až 5 125 x 125 Home Page    200 Kč      500 Kč
Firemní noviny   Home Page    200 Kč      600 Kč
PR článek článek Home Page    500 Kč  

návštěvnost

 

Výhody pro inzerenty

 • Náš portál je přehledný!
 • Nezávislé a objektivní On - line zprávy
 • Používáme Bannery standardních rozměrů
 • Vaše reklama bude vidět! Náš portál je optimalizovaný pro rozlišení 1024 x 768.

Objednávka On Line

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují pravidla pro zveřejňování reklamy a jiné inzerce (dále jen Reklama) na portále www.iprostejov.cz provozovaným společností VENDI on-line s.r.o. (dále jen Vydavatel). Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou uveřejněny na www.iprostejov.cz.

I. Předmět plnění

 • 1. Předmětem plnění je zveřejňování reklamy na portále www.iprostejov.cz na základě smlouvy a v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
 • 2. Smlouva se uzavírá písemně, zpravidla za použití formuláře na www.iprostejov.cz
 • 3. Vydavatel se zavazuje na základě smlouvy a v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami uveřejnit pro Zadavatele Reklamu a Zadavatel se zavazuje zaplatit Vydavateli odměnu.
 • 4. Vydavatel není povinen Zadavateli zveřejnění Reklamy dokládat
 • 5. Smlouva a jí vymezený právní vztah se řídí obchodním zákoníkem
 • 6. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před těmito obchodními podmínkami

II. Odměna

 • 1. Za uveřejnění reklamy je Zadavatel povinen zaplatit odměnu Vydavateli dle ceníku zveřejněném na www.iprostejov.cz.
 • 2. Vydavatel je oprávněn požadovat zaplacení odměny, nebo její části předem
 • 3. Vydavatel Zadavateli vystaví a doručí fakturu - daňový doklad v souladu s právními předpisy o dani z přidané hodnoty. Nevystavení, respektive nedoručení faktury nemá vliv na splatnost odměny, nebo její části
 • 4. Dostane-li se Zadavatel do prodlení s úhradou odměny, nebo její části, je povinen zaplatit Vydavateli úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení až do zaplacení
 • 5. Dostane-li se Zadavatel do prodlení s úhradou odměny, nebo její části, je Vydavatel oprávněn zveřejnění reklamy odložit či přerušit až do doby zaplacení dlužné částky. Reklamu Vydavatel zveřejní, respektive její zveřejnění dokončí dle svých možností, co nejdříve po zaplacení dlužné částky, leda že mezitím již od smlouvy odstoupil.

III. Reklama

 • 1. Není- li ve smlouvě sjednáno jinak, uveřejní Vydavatel reklamu s obsahem a v provedení dodaném Zadavatelem.
 • 2. Zadavatel je povinen dodat Reklamu (banner) ve velikosti odpovídající objednané Reklamě nejpozději 5 dnů před prvním dnem uveřejnění Reklamy
 • 3. Musí odpovídat specifikaci doporučené Sdružením pro internetovou reklamu
 • 4. Musí být zpracována ve formátech GIF, JPEG, PNG
 • 5. Vydavatel není povinen Reklamu archivovat
 • 6. Zadavatel je oprávněn předat Zadavateli pouze Reklamu, kterou je co do formy i obsahu oprávněn disponovat. Zadavatel je povinen zajistit, aby Reklama:
  a. Nebyla v rozporu s právem platným v ČR a EU.
  b. Neoprávněně nezasahovala do práva na ochranu osobnosti a dobré pověsti
  c. Neodporovala předpisům o ochraně utajovaných informací
  d. Neoprávněně nezasahovala do autorského práva a práva s autorským právem souvisejícího
  e. Neoprávněně nezasahovala do práva k předmětu průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví
  f. Nebyla v rozporu s Kodexem reklamy vydaným Radou pro reklamu
  g. Nebyla v rozporu s dobrými mravy
 • 7. Vydavatel si vyhrazuje právo, Reklamu, která nesplňuje bod III.6 nezveřejnit
 • 8. Vydavatel si vyhrazuje právo nezveřejnit reklamu, která by poškodila dobré jméno Vydavatele, jako provozovatele seriozního infrormačního portálu, nebo byla inzerovala produkty konkurenční k produktům Vydavatele.
 • 9. V případě, že si Zadavatel u Vydavatele objedná vytvoření Reklamy, je Zadavatel povinen předat Vydavateli podklady pro tvorbu Reklamy (loga, obsah reklamy nebo její účel, URL adresu atd.) nejpozději 10 dnů před 1 uveřejněním Reklamy.
 • 10. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, zveřejní Vydavatel reklamu v co nejkratším možném termínu.
 • 11. Na jedné reklamní pozici je Vydavatel oprávněn umístit střídavě maximálně 3 Reklamy (dále též Rotace).
 • 12. Vydavatel je oprávněn Reklamu označit vhodným způsobem (Inzerce, PR, komerční prezentace), není-li z jejího provedení zřejmé, že se nejedná o redakční článek.

IV. Reklamace

 • 1. Zadavatel je povinen ihned po uveřejnění zkontrolovat správnost umístění reklamy, její funkčnost a grafické provedení Reklamy. Zadavatel je povinen uplatnit reklamaci do 3 dnů od doby, kdy mohla být závada zjištěna.
 • 2. Uveřejní-li Vydavatel Reklamu s vadami (nesprávné umístění, nefunkčnost) je Zadavatel oprávněn požadovat odstranění vady, případně náhradní umístění Reklamy.

V. Další ujednání

 • 1. Uzavřením smlouvy Zadavatel uděluji souhlas Vydavateli ke zpracování svých osobních údajů sdělených Vydavateli při uzavírání a plnění smlouvy a to za účelem uzavření a plnění smlouvy a za účelem realizace marketingových akcí Vydavatele.
 • 2. Zadavatel potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a s ceníkem Vydavatele.
Velikost banneru:
Období
Počet opakování
Zobrazit od
Výroba banneru ne      ano (250-500 Kč)
Vlastní banner:
URL odkaz:

Fakturační údaje:

Jméno / firma:
IČO:    DIČ:
Ulice:
město:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
Poznámka:
   

antispamová ochrana:
kod                
opište kontrolní kód:    

souhlasím s obchodními podmínkami
Pozvěte naše čtenáře na svoje internetové stránky přímo v okamžiku, kdy sami aktivně hledají konkrétní informace třeba právě z vašeho oboru či regionu. iProstějov Vám nabízí atraktivní reklamní prostory na svém portále formou reklamních bannerů, řádkové inzerce nebo PR článků. Používáme bannery standardních rozměrů, nebo Vám zjistíme zhotovení vhodného reklamního banneru.

Internet za rok 2010 inkasoval celkem 7,7 miliard korun od domácích zadavatelů reklamy. V roce 2011 pak provozovatelé internetových médií odhadují, dle předběžných výsledků, meziroční růst 24%. V rámci plošné (display) reklamy inzerenti v loňském roce investovali do internetu přes 4,5mld.Kč. Podíl internetu jako mediatypu tak dosáhl téměř 13 % na celkových investicích do reklamy u nás a je na třetím místě za televizí a tiskem", uvádí členka prezídia České marketingové společnosti Monika Hrubalová.”

 
Napsali jste nám

Potřebují se zbavit starého harampádí, kartonových krabic či jiného nepořádku? Není nic jednoduššího, než vše vyhodit u kontejnerů na separovaný odpad. A možná mají ještě prima pocit, že vlastně třídí! Co na tom, že jejich nepořádek musí někdo jiný uklidit...

Poblíž křižovatky Rumunské a Krokovy ulice někdo vyhodil do kontejneru na papír velkou prázdnou krabici, která kontejner celý zaplnila, několik dalších pak rozmístil na chodník kolem. Po dvou dnech, zcela podle pravidla, že kde je malá hromada nepořádku, hned do ní někdo něco přidá, sem přibyla stará vyhozená sedačka, hromádka bioodpadu a dvě pneumatiky. Tak máme hezký výhled z okna. Vždycky mě to docela vytočí, protože já s každou maličkostí letím do sběrného dvora. Myslíte, že se někdy naučíme udržovat prostředí kolem sebe hezké?

O. N.

Když nic jiného, upozorní vás na to vrčení techniky. V okolí Mozartovy ulice a v Rumunské nedávno ořezali stromy a v těchto dnech pracovníci firmy ASA likvidují větve pomocí štěpkovačky. Chvilka hluku, a následně je všude kolem pořádek.

Blanka S. 

Kácení stromů vždy vzbuzuje pozornost obyvatel a většinou i negativní reakce. Stejně tomu bylo v minulých dnech, kdy musely být kvůli kanalizaci vykáceny naprosto zdravé a vzrostlé lípy v Komenského ulici. Podle sdělení mluvčí radnice Jany Gáborové zde budou vysázeny opět lípy velkolisté a půjde o stromy, které budou mít ve výšce 1,3 metru obvod kmene minimálně 18 centimetrů.

„Je to sice velmi krásné, ale takové mladé stromky s malou korunou nemohou ve městě nahradit vzrostlé a velké koruny s množstvím zelených listů. Prostějov patří mezi velmi prašná města a kácení vzrostlé zeleně zdejšímu ovzduší určitě neprospívá. Mám pocit, že v poslední době šlo k zemi mnoho velkých stromů,“ napsala jedna z našich čtenářek. Co si o tom myslíte vy?  

zobrazit všechny
Řádková inzerce