Regionalní zpravodajský portál prostějovska.

tiskPlatba místního poplatku za komunální odpad v roce 2019 zůstává stejná

Platba místního poplatku za komunální odpad v roce 2019 zůstává stejná
31.12.2018 06:30

Od 1. 1. 2017 platí na území města Prostějova vyhláška č. 6/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „vyhláška“ a „poplatek“).Výše sazby zůstává již sedmým rokem stejná.

Dle této vyhlášky pro rok 2019 zůstává již sedmým rokem výše sazby poplatku za komunální odpad stejná, a sice 600 Kč na poplatníka. Osvobození a úlevy zůstaly zachovány ve stejném rozsahu jako v roce 2018. 

V platnosti zůstává jednotný termín pro úhradu poplatku do 30. 6. 2019.

Poplatek pro rok 2019 je povinna uhradit fyzická osoba:

  • s trvalým pobytem v Prostějově,

  • cizinec, kterému byl povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů a je hlášen v Prostějově,

  • cizinec, který pobývá na území Prostějova přechodně po dobu delší 3 měsíců,

  • cizinec, kterému byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců a pobývá na území Prostějova

Další skupinou poplatníků poplatku jsou fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

Způsob úhrady poplatku: 

1. Na pokladně Finančního odboru Magistrátu města Prostějova (lze platit i platební kartou). Pokladna se nachází v budově radnice na nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov, v přízemí dv. č. 1.

Pokladna je otevřena:

  • v pondělí a ve středu od 8,00 do 17,00 hodin,

  • v úterý a ve čtvrtek od 8,00 do 16,00 hodin,

  • v pátek od 8,00 do 14,00 hodin,

2. Bezhotovostním převodem na účet statutárního města Prostějova č. 19-1505517309, kód banky 0800.

Při placení poplatku tímto způsobem je nutné uvést svůj variabilní symbol, což je údaj, který vám byl přidělen automatickým vygenerováním z registru poplatníků pro daný příjem. Přípustné je místo tohoto variabilního symbolu použít vaše rodné číslo s podmínkou uvedení specifického symbolu: 7023. V případě, že platbu provádíte jedním příkazem za více osob, je nutné oznámit správci poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne odeslání platby údaje potřebné k identifikaci platby. Jedná se zejména o číslo účtu, ze kterého je platba hrazena, variabilní symbol, specifický symbol, částka, datum úhrady a dále jméno, příjmení a data narození všech osob, za které byl poplatek tímto způsobem uhrazen. Správce poplatku rozúčtuje tuto platbu samostatně na každého poplatníka.

3. Poštovní poukázkou

Poštovní poukázka, na které jsou uvedeny potřebné údaje i pro případnou bezhotovostní platbu, je automaticky zasílána pouze na základě písemného požadavku, a to vyplněním změnového formuláře. Poštovní poukázky můžete také získat osobně na Finančním odboru Magistrátu města Prostějova.

4. Prostřednictvím SIPO

V případě placení poplatku tímto způsobem je nutné mít zřízené SIPO u České pošty, s.p. a vyplněný změnový formulář správce poplatku, který je nutno odevzdat na Finančním odboru Magistrátu města Prostějova nejpozději do 30. 4. 2019.

Potřebné formuláře ke všem způsobům platby poplatku jsou k dispozici na Finančním odboru Magistrátu města Prostějova, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov a také na webových stránkách města Prostějova www.prostejov.eu

Odpovědnost za zaplacení poplatku

Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

Správce poplatku vyměří poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.

V případě, že nebude poplatek uhrazen včas nebo ve správné výši, bude správcem poplatku poplatek vyměřen platebním výměrem. Pokud i nadále nedojde k jeho úhradě, stává se tento platební výměr exekučním titulem pro vymáhání nedoplatku prostřednictvím exekuce.  

V případě dotazů k uvedené problematice placení místního poplatku, včetně sdělení variabilního symbolu, se můžete obrátit na referentky oddělení poplatků a plateb na Finančním odboru Magistrátu města Prostějova:

Kateřinu Soldánovou, tel. č. 582 329 103, e-mail: katerina.soldanova@prostejov.eu
Jiřinu Kubovou, tel. č. 582 329 105, e-mail: jirina.kubova@prostejov.eu.

(Zdroj MMPv)


Zpět facebook sdílet na FACEBOOKU

Vážení čtenáři, pokud váš vzkaz obsahuje velmi ostrou kritiku
nebo dokonce obvinění z protiprávního jednání konkrétních
osob nebo organizací, je nezbytné, abyste na sebe uvedli
aspoň jeden platný kontakt (výhradně pro potřeby redakce).
Napomůžete tím zveřejnění.

Jméno:
E-mail:
Komentář:
 

kod

     
 
Firemní noviny
FixArt je specialista na webdesign

Máme v hlavě komplexní řešení od A do Z.

Napsali jste nám

Potřebují se zbavit starého harampádí, kartonových krabic či jiného nepořádku? Není nic jednoduššího, než vše vyhodit u kontejnerů na separovaný odpad. A možná mají ještě prima pocit, že vlastně třídí! Co na tom, že jejich nepořádek musí někdo jiný uklidit...

Poblíž křižovatky Rumunské a Krokovy ulice někdo vyhodil do kontejneru na papír velkou prázdnou krabici, která kontejner celý zaplnila, několik dalších pak rozmístil na chodník kolem. Po dvou dnech, zcela podle pravidla, že kde je malá hromada nepořádku, hned do ní někdo něco přidá, sem přibyla stará vyhozená sedačka, hromádka bioodpadu a dvě pneumatiky. Tak máme hezký výhled z okna. Vždycky mě to docela vytočí, protože já s každou maličkostí letím do sběrného dvora. Myslíte, že se někdy naučíme udržovat prostředí kolem sebe hezké?

O. N.

Když nic jiného, upozorní vás na to vrčení techniky. V okolí Mozartovy ulice a v Rumunské nedávno ořezali stromy a v těchto dnech pracovníci firmy ASA likvidují větve pomocí štěpkovačky. Chvilka hluku, a následně je všude kolem pořádek.

Blanka S. 

Kácení stromů vždy vzbuzuje pozornost obyvatel a většinou i negativní reakce. Stejně tomu bylo v minulých dnech, kdy musely být kvůli kanalizaci vykáceny naprosto zdravé a vzrostlé lípy v Komenského ulici. Podle sdělení mluvčí radnice Jany Gáborové zde budou vysázeny opět lípy velkolisté a půjde o stromy, které budou mít ve výšce 1,3 metru obvod kmene minimálně 18 centimetrů.

„Je to sice velmi krásné, ale takové mladé stromky s malou korunou nemohou ve městě nahradit vzrostlé a velké koruny s množstvím zelených listů. Prostějov patří mezi velmi prašná města a kácení vzrostlé zeleně zdejšímu ovzduší určitě neprospívá. Mám pocit, že v poslední době šlo k zemi mnoho velkých stromů,“ napsala jedna z našich čtenářek. Co si o tom myslíte vy?  

zobrazit všechny
Řádková inzerce